Algemene voorwaarden_2020

KINDER- EN JEUGDKAMPEN

VERJAARDAGSFEESTEN EN KIDSEVENTS

PANDAvak VZW

THEMAKAMPEN


Algemene voorwaarden

 

Inschrijven.

Inschrijvingen voor minderjarigen worden aanzien als ingediend door de ouder(s), voogd of verantwoordelijke.

Het insturen van een inschrijvingsformulier biedt geen enkele garantie dat het gekozen kamp nog beschikbaar is.

Indien het kamp wel beschikbaar is wordt dit via email bevestigd. Deze bevestiging is definitief en bindend. De klant kan een inschrijving tot 24u na het insturen van het formulier schriftelijk herroepen.

Inschrijvingen en alle daaropvolgende correspondentie gebeuren in het Nederlands.

 

Beeldmateriaal.

Beeldmateriaal genomen op vakantie kunnen worden gepubliceeerd op de website van PANDAvak.

Indien er wat dit betreft problemen zijn, gelieve die duidelijk te noteren bij de inschrijvingsfiche.

Heb je na publicatie problemen met bepaalde foto’s op de website, laat het ons gerust weten en we halen die foto’s van onze website.

 

Deelnameprijs.

De basisdeelnameprijzen vermeld op de website zijn steeds volledig zodat deelnemers ter plaatse niet voor verrassingen komen te staan.

De deelnameprijs voor de kampen omvat telkens:

o volledig verblijf in vol pension

o permanente begeleiding door gediplomeerde begeleiders

o gebruik van infrastructuur en materiaal

o verzekering

 

Betaling van het deelnamegeld.

Nadat u uw kind(eren) heeft ingeschreven via website, ontvangt u binnen de 5 dagen een mail zodat je

weet dat je gegevens goed verstuurd zijn, samen met alle nodige info en betalingsgegevens. 

Heb je deze niet ontvangen, kan u ons best contacteren of nogmaals proberen onderstaand formulier in te vullen.

Schrijf na ontvangst van die mail met betalingsgegevens binnen de 15 dagen het inschrijvingsgeld over. 

Het niet betalen van het inschrijvingsgeld binnen de vijftien dagen zorgt ervoor dat de inschrijving automatisch vervalt. Hiervan wordt men via mail op de hoogte gebracht.

Wanneer de betaling gebeurd is, krijgt u binnen de 10 dagen een definitieve bevestiging van je inschrijving per mail. De plaats voor uw kind is pas definitief na storting van de deelnameprijs en ontvangst van deze inschrijvingsbevestiging. Vanaf het ogenblik dat u een bevestigingsmail ontvangt bent u definitief ingeschreven en dus ook gebonden aan de annuleringsvoorwaarden.

 

Annuleringen door de ouders.

Elke annulering, omwille van welke reden ook, dient schriftelijk te gebeuren (Post/mail) aan:

 

PANDAvak VZW

Robbe Van De Velde

Kleine Lievevrouwdreef 2

9990 Maldegem-Kleit

info@pandavak.be

 

De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mail bericht.

– Bij annulering tot 61 dagen vóór het verblijf, betaalt u 25 euro dossierkosten. Het gestorte bedrag wordt volledig teruggestort met uitzondering van deze 25 euro dossierkosten.

– Bij annulering tussen 60 dagen en 31 dagen voor het vertrek, krijgt u 50% van het inschrijvingsgeld teruggestort.

– Bij annulering bij minder dan 30 dagen vóór het vertrek, krijgt u 25% van het inschrijvingsgeld teruggestort.

 

De deelnemer die niet komt opdagen, geen annuleringsverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen en krijgt bijgevolg niets teruggestort.

 

Uitzonderingen:

Er worden geen annuleringskosten aangerekend omwille van een hospitalisatie (Tot veertien dagen voor het kamp met minimum één overnachting) van de betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij sterfgevallen in de familie. Gelieve in deze gevallen een bewijs toe te voegen bij de annuleringsbrief. U betaalt geen annuleringskosten en het deelnamegeld wordt volledig teruggestort, met uitzondering van 25 euro dossierkosten.

 

Verplaatsing inschrijving naar een andere vakantie of cursus


Deelnemers die tot vijftien dagen na de bevestiging van hun inschrijving, alsnog hun inschrijving willen verplaatsen naar een ander kamp van PANDAvak, wordt de administratiekost aangerekend van 25 EUR. Een verplaatsing naar een ander kamp kan alleen binnen een zelfde kalenderjaar. Wanneer door grote opkomst de kampen snel volzet zijn, en PANDAvak met een nieuw kamp op de proppen komt, dat nog niet gekend was ten tijde van uw inschrijving, wordt geen extra dossierkosten aangerekend.

 

Annuleringen door PANDAvak.

PANDAvak vzw heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling wanneer een verblijf niet kan doorgaan bij gebrek aan een voldoende aantal deelnemers of indien er voldoende ernstige elementen zijn die een normaal verloop voor het georganiseerde vakantie-initiatief in het gedrang kunnen brengen.

Indien mogelijk, bieden wij u de kans om in te schrijven voor een ander kamp. Indien u daar niet mee akkoord gaat, zullen wij u het volledige inschrijvingsgeld terug betalen.

In elk geval van annulering, gaan de organisatoren de verbintenis aan alle maatregelen te nemen die nodig

zijn in het belang van de deelnemers.

 

Medische gegevens.

De medische gegevens van de deelnemer worden volledig en correct ingevuld op het inschrijvingsformulier. PANDAVAK respecteert het medisch geheim en gaat discreet met deze gegevens om. De gegevens van uw kind zijn onderhevig op de wet van de privacy en zullen uitsluitend gebruikt worden voor communicatieve doeleinden.

Indien er tijdens de vakantie toch wordt vastgesteld dat bepaalde gegevens ontbreken en/of niet correct werden ingevuld, behoudt PANDAvak zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het kamp. Het betaalde inschrijvingsgeld blijft in dat geval PANDAvak toekomen als schadevergoeding. Tevens is PANDAvak niet verantwoordelijk voor medische fouten gemaakt, ten gevolge van verkeerde of ontbrekende informatie op het medisch attest.

 

Vroegtijdige afreis of laattijdige aankomst.

In principe verwachten we dat iedereen de vakantie volledig meemaakt. Indien een deelnemer toch vroegtijdig het kamp verlaat, of pas later toekomt dan zijn de schriftelijke toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht.
 In alle gevallen wordt een administratiekost van € 25 in mindering gebracht van het compensatiebedrag.

Het vakantie-initiatief dient vóór 10u verlaten te worden, zoniet gaat de compensatieregeling in vanaf de eerstvolgende dag. Deze regeling is enkel geldig mits de onderbreking gebeurt om gegronde redenen (bv ziekte, ongeval, sterfgeval in de familie,…), gestaafd met schriftelijk bewijs.

 

Voor alle kampen zijn alle deelnemers automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen

door PANDAvak vzw

 

Nodige documenten

Deelnemers aan PANDAvak kampen dienen volgende documenten mee te brengen:

o identiteitsbewijs indien reeds in bezit / KidsID

o eventuele belangrijke bijkomende of vertrouwelijke inlichtingen over bv medicatie, ziektes, enz...

 

Begeleiding

Voor de begeleiding van al onze vakantie-initiatieven doen wij een beroep op ervaren en gediplomeerde medewerkers (m/v):

 

Een kampverantwoordelijke of reisleider draagt steeds de uiteindelijke verantwoordelijke ter plaatse. Hij/zij zal dan ook,indien nodig, de gepaste maatregelen treffen in het belang van de deelnemers.

 

Reglement jeugdvakanties

WAARDEVOLLE VOORWERPEN, zoals fototoestellen, iPod, GSM,… laat je thuis. PANDAvak vzw draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigen goederen Wie iets stuk maakt van de verblijfplaats of de organisatie, wordt gehouden de schade te vergoeden.

 

Uitsluiting

PANDAvak vzw behoudt zich het recht voor om deelnemers die de groepsgeest verstoren of zich schuldig maken aan verboden praktijken te schrappen van deelname aan alle verdere vakantie-initiatieven en op eigen kosten terug naar huis te sturen.

 

Klachten

Ondanks alle inspanningen en goede zorgen van PANDAvak vzw om de meest geslaagde vakantie-initiatieven te bieden, is het steeds mogelijk dat een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben.

Deze klacht en/of eventueel verzoek om terugbetaling van een niet verkregen dienst, dient schriftelijk te worden bezorgd aan PANDAvak vzw met bijvoeging van de nodige bewijsstukken, ten laatste 25 dagen na het einde van het kamp in kwestie.

 

Inlichtingen

PANDAvak VZW

Robbe Van De Velde

Kleine Lievevrouwdreef 2


9990 Maldegem-Kleit

info@pandavak.be